• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tầm nhìn, chiến lược

Tầm nhìn
Xây dựng Viện Công nghệ thông tin (Viện CNTT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) thành một Viện nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Tự động hoá (TĐH), thực hiện nghiên cứu cơ bản trong các hướng chính của Công nghệ thông tin và Tự động hoá, chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển, triển khai công nghệ mới và ứng dụng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ (KHCN) của đất nước.

Chiến lược
Nâng cao tiềm lực KHCN của Viện CNTT, từng bước tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật, lực lượng cán bộ, xây dựng một số lĩnh vực và phòng thí nghiệm trọng điểm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Hình thành đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao, đủ sức nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ KHCN trọng điểm quốc gia ở trình độ quốc tế, vận hành hiệu quả Phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) Công nghệ mạng và đa phương tiện.
Củng cố và phát triển Viện CNTT nhằm tạo ra bước tiến rõ rệt về quy mô, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện nghiên cứu cơ bản trong mỗi định hướng của Công nghệ thông tin và Tự động hoá, chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển, triển khai công nghệ và ứng dụng. Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm ngang tầm khu vực. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tự động hoá, nâng cao trình độ các cán bộ nghiên cứu, tiệm cận từng bước tới trình độ quốc tế, đủ năng lực giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ quan trọng của đất nước.
- Xây dựng và tích cực tham gia vào các chương trình nghiên cứu quốc gia;
- Tăng cường đầu tư và phát triển nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực CNTT&TĐH;
- Tập trung phát triển công nghệ cơ bản, một số công nghệ nguồn, nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng  một số công nghệ mới, tạo ra những sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực của Viện CNTT và lĩnh vực liên kết;
- Nâng cao trình độ, chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên cứu thuộc các đề tài, dự án các cấp, tăng số lượng công trình khoa học đạt trình độ quốc tế;
- Chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng CNTT&TĐH để giải quyết các bài toán đặt ra trong thực tế;
- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, PTNTĐ Công nghệ mạng và đa phương tiện đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và theo chuẩn mực quốc tế;
- Đẩy mạnh đầu tư cho các hướng khoa học công nghệ trọng điểm;
- Xây dựng các biện pháp khuyến khích, thu hút nhân lực nghiên cứu KHCN, đào tạo nhân lực KHCN cho Viện đủ năng lực thực hiện các chương trình và hướng nghiên cứu trọng điểm của Viện CNTT;
- Tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác đã có, chủ động mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học ở nước ngoài để tiếp cận nền KHCN tiên tiến trên thế giới. Tạo điều kiện thuận lợi và tranh thủ cao nhất nguồn lực tri thức khoa học, công nghệ của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN của Viện CNTT.