• NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Ảnh 2
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Thông báo Viện Công nghệ thông tin
   • Ban hành quy định về việc quản lý các dự án sản xuất - thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
   • 23/10/2017
   •      Đây là quy định về việc quản lý các Dự án sản xuất -  thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Quy định này bao gồm các nội dung: Xác định nhiệm vụ, tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh quyết toán kinh phí.
   • Ban hành quy định về việc quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
   • 23/10/2017
   •     Đây là quy định về  việc quản lý các Đề tài khoa học và công nghệ hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN. Quy định này bao gồm các nội dung: Xác định nhiệm vụ, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, tổ chức thực hiện, đánh giá nhiệm vụ, công nhận kết quả và thanh quyết toán kinh phí.
   • Niên giám 2016
   • 17/10/2017
   •      Xin gửi tới toàn thể cán bộ Viện Công nghệ thông tin toàn văn cuốn Niêm giám 2016.
   • Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài Chính
   • 05/10/2017
   •        Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc phổ biến nội dung Thông tư đến toàn thể cán bộ nghiên cứu của đơn vị mình để biết và triển khai thực hiện.
   • Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (bổ sung)
   • 21/08/2017
   •    Căn cứ Thông báo số 37-TB/VP165 ngày 08/08/2017 của Ban chỉ đạo Đề án 165 về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (bổ sung), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào đối tượng, đối tượng theo Thông báo số 37-TB/VP165 gửi kèm, cử cán bộ có nhu cầu đăng ký dự tuyển đào tạo Thạc sĩ nêu trên.
   • Thư viện thông báo bổ sung tài liệu 2017.
   • 01/08/2017
   •      Hiện nay Thư viện đã có Danh mục tài liệu mới - Sách để bổ sung cho năm 2017. Đề nghị cán bộ trong toàn Viện cùng xem xét, lựa chọn và tổng hợp danh sách những tài liệu cần thiết với chuyên môn của phòng mình theo từng phòng (có thể đề xuất thêm sách ngoài danh mục đính kèm nếu thấy cần thiết) rồi gửi lại cho Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và bộ phận Thư viện ( địa chỉ mail: Thaopt@ioit.ac.vn)  đến hết ngày 15/07/2017.
        Thư viện thông báo!
  Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10