• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Cơ sở đào tạo

   Viện Công nghệ thông tin đã và đang phối kết hợp với các Trường/Cơ sở đào tạo trên cả nước trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tiêu biểu như Đại học Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, Học viện An ninh nhân dân..., cụ thể:
Viện Công nghệ thông tin:
   - Đề cử cán bộ thuộc Viện CNTT tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ tại các Trường/Cơ sở đào tạo;
   - Phối hợp với các Trường/Cơ sở đào tạo xây dựng mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo; xác định cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo với các loại hình và cấp bậc khác nhau thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông;
   - Phối hợp với Trường/Cơ sở đào tạo triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
   - Tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên của các Trường/Cơ sở đào tạo sử dụng cơ sở vật chất của Viện CNTT trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học.
 
Các Trường/Cơ sở đào tạo:
   - Đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc cho cán bộ Viện Công nghệ thông tin tham gia công tác đào tạo tại các Trường/Cơ sở đào tạo;
   - Xác nhận các hoạt động và các thành tích trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, sách…của cán bộ Viện Công nghệ thông tin tham gia công tác tại các Trường/Cơ sở đào tạo;
   - Phối hợp chặt chẽ với Viện Công  nghệ thông tin trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin kịp thời cho Viện Công nghệ thông tin những hoạt động chính của từng thời kỳ để Viện Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện;
   - Cung cấp lịch giảng dạy theo từng kỳ học để Viện Công nghệ thông tin bố trí nhân lực thực hiện.
   Quan hệ hợp tác, phối hợp của các bên đảm bảo theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đúng các nội dung phối hợp; các bên bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển.